ESG+Stories

STORIES

Coca Cola: Ένα σύγχρονο μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης με έμφαση στη δημιουργία ενός πρότυπου εργασιακού περιβάλλοντος 

Coca Cola: Ένα σύγχρονο μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης με έμφαση στη δημιουργία ενός πρότυπου εργασιακού περιβάλλοντος 

Όλο και πιο συχνά γράφεται η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης, που είναι ένα σημαντικό μέρος από το δημοφιλές ακρώνυμο ESG.  Πώς είναι όμως ένα σύγχρονο μοντέλο;

Κάναμε μία «βαθιά» ανασκόπηση σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη χώρα μας που ακολουθεί τις πολιτικές μίας μεγάλης πολυεθνικής για να αναλύσουμε και να δούμε ένα παράδειγμα Εταιρικής Διακυβέρνησης που βασίζεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

H Coca- Cola Τρία Έψιλον, βασισμένη λοιπόν, στις σύγχρονες επιταγές που επιτάσσει η νέα μεταβαλλόμενη αγορά αλλά και ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα υιοθετεί μία σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση, συμβάλλοντας στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την ισχυροποίηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και των θεσμών.

Οι βασικές πολιτικές καθορίζονται σε διεθνές επίπεδο από τον Όμιλο Coca-Cola HBC, με την Coca-Cola Τρία Έψιλον να είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή και την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. Μέσω αυτής της προσέγγισης στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών τους, των προμηθευτών τους, των εργαζομένων και των μετόχων τους, όσο και στη συμβολή, στη διασφάλιση της διαφάνειας και αξιοπιστίας ευρύτερα στην αγορά και την κοινωνία.  

Δομή Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανώνυμων εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας και απαρτίζεται από 5 μέλη και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανώνυμων εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας. Η εταιρεία συντάσσει και δημοσιοποιεί οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Ο Όμιλος ακολουθεί πρότυπα και διαδικασίες Εταιρικής Διακυβέρνησης εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα. 
Διαθέτουν οργανωτικές δομές κατάλληλες για τη διαχείριση της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε στρατηγικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. 

Το συνολικό συντονισμό και τη χάραξη στρατηγικής έχει η Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, ενώ η διαχείριση των επιμέρους θεμάτων γίνεται από τα τμήματα  Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Εταιρικών Σχέσεων & Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

coca cola

Σε καθεμία από τις μονάδες παραγωγής της εταιρείας έχουν οριστεί συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που διαχειρίζονται τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, ο Διευθυντής κάθε εργοστασίου έχει ορισθεί και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όρων, των κανονισμών, των εντολών και γενικά την εφαρμογή της νομοθεσίας, σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και κάθε τρίτου, που ασχολούνται ή βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων, όπως επίσης και για την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση της νομοθεσίας. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας (Country Sustainability Manager) έχει ορισθεί υπεύθυνος για την εποπτεία της ακριβούς τήρησης και εφαρμογής από τους Διευθυντές Εργοστασίων, τους Προϊσταμένους Αποθηκών και τα λοιπά αρμόδια στελέχη της εταιρείας των νόμων, των διατάξεων, των διαταγμάτων κ.λπ., που αφορούν: 

(α) Την ποιότητα των πρώτων υλών και των παραγόμενων προϊόντων της εταιρείας. 
(β) Την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα εργοστάσια, στις αποθήκες, στα κέντρα διανομής και στα γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της εταιρείας. 
(γ) Την προστασία του περιβάλλοντος. 
(δ) Την εποπτεία της ακριβούς τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας από τους Διευθυντές Εργοστασίων, τους Προϊσταμένους Αποθηκών και τα λοιπά αρμόδια στελέχη της εταιρείας. 

Παράλληλα, εφαρμόζουν εκτεταμένα συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου που βασίζονται τόσο σε προληπτική ανάλυση κινδύνων, όσο και σε αυστηρές ελεγκτικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, στον Όμιλο και στην εταιρεία, η Ανώτερη Διοίκηση δεσμεύεται ρητά στην εφαρμογή και διατήρηση ενός εκτεταμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητές της και εφαρμόζει πολιτική ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα το Chart of Authority της Coca-Cola Τρία ‘Εψιλον, που αποτελεί προέκταση του αντίστοιχου Chart of Authority του Ομίλου Coca‑Cola HBC, διευκρινίζει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχει να μεγιστοποιήσει τη χρήση πόρων και επαγγελματικών υπηρεσιών.

Εργασιακό περιβάλλον

H η Coca-Cola Τρία Έψιλον απασχολεί 1.508 εργαζόμενους και φροντίζει για την ευημερία τους, την αναγνώριση και την ανάπτυξή τους και προσπαθεί διαρκώς να τους παρέχει έμπνευση, εμπειρίες, ευκαιρίες ανάπτυξης, νέα ερεθίσματα, νέες σύγχρονες δεξιότητες, αλλά και ασφάλεια, ευελιξία και το χρόνο που χρειάζονται για να κάνουν όλα όσα αγαπούν. Τέλος, δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εξασφάλιση ενός δίκαιου και χωρίς διακρίσεις περιβάλλοντος.

Προτεραιότητά της είναι να αναπτύσσει τους ανθρώπους της ώστε να μπορούν να εξελιχθούν και να χτίσουν την καριέρα που ονειρεύονται. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία υλοποιεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική ταχείας εξέλιξης και ανάπτυξης των ταλέντων, με στοχευμένα και μακροχρόνια πλάνα καριέρας, εμπλοκή σε σημαντικά project, καθοδήγηση από στελέχη και προγράμματα ταχείας προετοιμασίας για μελλοντικούς ρόλους. Με εξειδικευμένα προγράμματα ταχείας ανάπτυξης όπως το Fast Forward και το LEAP αναπτύσσονται διαρκώς οι δεξιότητες των ανθρώπων της εταιρείας και τους δίνεται η δυνατότητα να επιταχύνουν την εξέλιξη τους. Επιπλέον, μέσα από τη συμμετοχή σε διατμηματικά projects, οι άνθρωποί της εταιρείας συμβάλλουν στον σχεδιασμό προγραμμάτων και λειτουργιών του οργανισμού και αποκτούν διευρυμένες εμπειρίες συμμετέχοντας σε agile ομάδες με συναδέλφους από διαφορετικά τμήματα και διευθύνσεις.

coca cola

Χαρακτηριστικό της εμπιστοσύνης που επιδεικνύει η εταιρεία στους ανθρώπους της είναι ότι το 2021, το 70% των ρόλων ευθύνης καλύφθηκαν εσωτερικά, μέσω προαγωγών. Ανάμεσα στις νέες πρωτοβουλίες είναι το πρόγραμμα ICSC All Stars για τα ταλέντα της πρώτης γραμμής της εφοδιαστικής αλυσίδας, και η πλατφόρμα Opportunity Marketplace, που είναι προσβάσιμη σε όλους και ενισχύει την απόκτηση νέων εμπειριών μέσα από την οικειοθελή δήλωση συμμετοχής σε projects που ανοίγονται από τους εργαζόμενους όλων των χωρών του Ομίλου.

Η εταιρεία δεν δίνει έμφαση μόνο στην εξέλιξη, αλλά προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα στους εργαζόμενους, εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές Υγείας και Ασφάλειας και καλλιεργώντας παράλληλα ένα κλίμα σταθερότητας και διαρκούς εξέλιξης.

Παράλληλα προσφέρει ανταγωνιστικές παροχές, με ανταγωνιστικούς μισθούς και παροχές που περιλαμβάνουν σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και επιδόματα γάμου και γεννήσεων, και διαθέτει πλατφόρμα με εκπτώσεις για υπηρεσίες και προϊόντα που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων της καθώς και επιπρόσθετες ημέρες γονικής αδείας σε νέους γονείς.

Επίσης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον δίνει μεγάλη βαρύτητα σε θέματα εργασιακής ευελιξίας, με στόχο τη βέλτιστη ενσωμάτωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Παράδειγμα είναι το νέο υβριδικό μοντέλο που εφαρμόζει, μέσα από το οποίο προσφέρει 4 διαφορετικές επιλογές συνδυάζοντας την εργασία από το γραφείο και το σπίτι, με βάση πάντα τη φύση και τις ανάγκες του κάθε ρόλου. Έτσι, οι εργαζόμενοι μπορούν εάν επιθυμούν να επιλέξουν να εργάζονται από το σπίτι έως και 2 ημέρες την εβδομάδα. 

coca cola

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ενεργειών που συνεχίζονται μέχρι σήμερα και εξελίσσονται με βάση τις νέες συνθήκες είναι οι μηνιαίες συναντήσεις όλης της εταιρείας με την Γενική Διευθύντρια, ομιλίες με καταξιωμένους και ευρέως αναγνωρισμένους ειδικούς, ομιλίες για την ηγεσία στην περίοδο της κρίσης, πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης (Employee Assistance Program) για όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους με δωρεάν συνεδρίες με ειδικούς ψυχολόγους, και στιγμές σύνδεσης και χαλάρωσης μέσα από ομαδικές εκδηλώσεις, όπως το Xmas Festival, online δράσεις για την ημέρα της Μητέρας και του Πατέρα, online σεμινάρια μαγειρικής, φωτογραφίας και κατασκευών, διαγωνισμοί και πολλά άλλα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία στηρίζει τη νέα γενιά μέσα από ευκαιρίες καριέρας και ευκαιρίες εξέλιξης.  Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και 31 χρόνια τρέχει το πρόγραμμα το Rise Management Trainee Programme, μέσα από το οποίο δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία. Περισσότεροι από 150 νέοι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν σταδιοδρομήσει  στην εταιρεία, αναλαμβάνοντας υψηλόβαθμες θέσεις.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του αφιερώματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον»

Δείτε όλο το αφιέρωμα