ESG+Stories

STORIES

Ελληνικός Χρυσός: Πιστοί στις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας

Ελληνικός Χρυσός: Πιστοί στις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια εταιρική κουλτούρα που έχει ως προτεραιότητα την ευημερία των εργαζομένων, την ασφάλεια και τις υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη μακροπρόθεσμη κερδοφορία, αλλά και στην ευημερία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινοτήτων.

Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος και της συνολικής επιτυχίας κάθε οργανισμού. Πιστή στις αρχές της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας (Responsible Mining), της διαφάνειας, της ηθικής και της βιωσιμότητας, η Ελληνικός Χρυσός έχει δημιουργήσει μια εταιρική κουλτούρα που έχει ως προτεραιότητα την ευημερία των εργαζομένων, την ασφάλεια και τις υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη μακροπρόθεσμη κερδοφορία, αλλά και στην ευημερία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινοτήτων.

Μέσω της δραστηριότητάς της και με επενδύσεις που ξεπερνούν μέχρι σήμερα το $1 δισ., η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά την οικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην περιοχή, απασχολώντας 1.500 εργαζόμενους, δίνοντας προτεραιότητα στην τοπική κοινωνία. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία της είναι στενά συνυφασμένη με την ευημερία των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες και έργα κοινοτικής ανάπτυξης, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο πέρα από τις εξορυκτικές της δραστηριότητες.

Στην επιδίωξη της αριστείας, η Ελληνικός Χρυσός τηρεί απαρέγκλιτα τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα, με τη δέσμευσή της αυτή να επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει θέσει τα θεμέλια για την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στην καθημερινή της πρακτική με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γενικά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, μετρήσιμα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και για την ασφάλεια ανθρώπων και των εγκαταστάσεων. Το SIMS καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της εταιρείας προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Ελληνικός Χρυσός

Ένα ασφαλές και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας, αποτελεί η ασφάλεια και υγεία των ανθρώπων της. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα, το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες και τις πολιτικές της, ενώ προβλέπει μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων και αποφυγή κινδύνων.

Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται σε θέματα ασφάλειας, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά σε δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της υγείας στην καθημερινή εργασία, όπως η διαρκής εκπαίδευση των ανθρώπων της, μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προληπτικών ασκήσεων, προετοιμάζοντάς τους για κάθε περίπτωση έκτακτου συμβάντος στα υπόγεια μεταλλεία ή στην επιφάνεια. Τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και η τακτική εκπαίδευση διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στο σπίτι τους με ασφάλεια μετά από κάθε βάρδια.

Πέραν της εστίασης στη εκπαίδευση, τη διαρκή επιμόρφωση και την εξέλιξη του προσωπικού, η εταιρεία μέσω του ψηφιακού της μετασχηματισμού, υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής και νέες δυνατότητες, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε εκείνο της ασφάλειας, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ενός παραγωγικού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Ελληνικός Χρυσός

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες για όλους

Τέλος, μέσω της ανάπτυξης, της αξιοκρατικής αξιολόγησης, της διαρκούς κατάρτισης και της ουσιαστικής εξέλιξης του προσωπικού της, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα θετικό, συμμετοχικό εργασιακό περιβάλλον, που προσδίδει αξία στη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2022, η Ελληνικός Χρυσός στο πλαίσιο του Share project του Υπουργείου Εργασίας, έλαβε το εθνικό Σήμα Ισότητας SHARE, για τις δεσμεύσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζει και με τις οποίες αναπτύσσει μια εταιρική κουλτούρα που προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ανεξαρτήτως φύλου και άλλου είδους διάκρισης.

Για την ενίσχυση των επιδόσεών της σε θέματα ισότητας και σεβασμού της διαφορετικότητας, η εταιρεία συμμετέχει επίσης στη διεθνή πρωτοβουλία International Women in Mining, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των γυναικών της μεταλλευτικής βιομηχανίας, ενισχύοντας την παρουσία και τον ρόλο τους, ενώ συγχρόνως προωθεί τη μετάβαση του κλάδου στη νέα εποχή των ίσων ευκαιριών για όλους.

Καθώς η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, η δέσμευσή της για ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση εξακολουθεί να παραμένει σταθερή ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη επιτυχία της και το θετικό εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της.

Ελληνικός Χρυσός

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του αφιερώματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον».

Δείτε όλο το αφιέρωμα