ESG+Stories

STORIES

H εταιρική κουλτούρα της ΕΥΔΑΠ, αρωγός στο ανθρώπινο δυναμικό της

H εταιρική κουλτούρα της ΕΥΔΑΠ, αρωγός στο ανθρώπινο δυναμικό της

Η ΕΥΔΑΠ δίνει έμφαση στην αειφόρο διαχείριση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα σε στοχευμένες ενέργειες για την αποδοτικότητα της λειτουργίας της, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Παγκόσμια προτεραιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο αποτελεί η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος (Environment), τη στήριξη της κοινωνίας (Society) καθώς και την Εταιρική Διακυβέρνηση (Governance). Τα κριτήρια ESG αποτυπώνουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να διαμορφώνει στρατηγικές, λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση μελλοντικών κινδύνων και συνδυάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα με την τεχνολογία. 

Η ΕΥΔΑΠ είναι μία από τις 35 εισηγμένες εταιρείες που συνθέτουν τον νέο δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στον οποίο συμπεριλήφθηκαν εταιρείες με καλές επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Ο ρόλος των κριτηρίων ESG είναι πλέον πολύ σημαντικός σε διεθνές επίπεδο και αποτελούν πυξίδα για σημαντικές επενδύσεις. Στρατηγικός στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι να συνεχίσει την εναρμόνιση με τα κριτήρια ESG και να δημιουργήσει αξία, διαμορφώνοντας αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΥΔΑΠ δίνουν έμφαση στην αειφόρο διαχείριση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα σε στοχευμένες ενέργειες για την αποδοτικότητα της λειτουργίας της, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

ΕΥΔΑΠ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ - ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΥΔΑΠ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΕΡΟΥ 21-24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Η ενδυνάμωση της εταιρικής ταυτότητας και κουλτούρας αποτελεί στόχο για την Εταιρεία. Για την ΕΥΔΑΠ, η εταιρική κουλτούρα είναι το συνεκτικό στοιχείο μεταξύ των εργαζομένων, που διασφαλίζει την επίτευξη της αποστολής και του οράματός της και αποτελεί τον κοινό παρονομαστή που συνδέει όλους τους εργαζόμενους, δημιουργώντας την πεποίθηση της ομάδας με κοινούς στόχους. Η ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας ενσωματώνει τις εταιρικές αξίες που είναι η ακεραιότητα, η πολυμορφία και η συμπερίληψη, ο σεβασμός, η συνεργατικότητα και η αξιοπιστία

Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη διαρκών προκλήσεων, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών, η ΕΥΔΑΠ αναβαθμίζει τις λειτουργίες της και αναπτύσσει ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. Το ανθρώπινο δυναμικό, ως παράγοντας τεχνογνωσίας και καινοτομίας, είναι ένα σημαντικό εταιρικό κεφάλαιο και διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια. 

Η ανάπτυξη λοιπόν ενός πλήρους στρατηγικού σχεδίου για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της, με τρόπο δομημένο και προσανατολισμένο στις στρατηγικές και επιχειρησιακές της ανάγκες, είναι συνδεδεμένη με την αντίστοιχη υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι αξίες και ο σκοπός της Εταιρείας μεταφράζονται και εφαρμόζονται στην πράξη και επηρεάζουν τις πρακτικές, τις πολιτικές και τις συμπεριφορές εντός της Εταιρείας, σε όλα τα επίπεδα. 

Για την ΕΥΔΑΠ, συνεπώς, βασικός πυλώνας της λειτουργίας της είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο αποτελεί κινητήριο δύναμη για την εξέλιξή της και συμβάλλει στην υγιή επιχειρηματική της ανάπτυξη. 

ΕΥΔΑΠ
ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΥΔΑΠ

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο δράσεων, διασφαλίζοντας έτσι το εργασιακό περιβάλλον και στηρίζοντας τον εργαζόμενο, ώστε να αναδειχθούν οι ικανότητές του καθώς και οι προσπάθειες προσωπικής και εταιρικής εξέλιξης. 

  • Για πρώτη φορά το 2021, θεσπίστηκε και έκτοτε εφαρμόζεται Πολιτική Πολυμορφίας, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την επιχειρηματική στρατηγική, την αποστολή, το όραμα της Εταιρείας. Βάσει αυτής, η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη φιλοσοφία της να μην ανέχεται κανενός είδους διάκριση ή προσβλητική συμπεριφορά ενάντια στην προσωπικότητα κάποιου ή κοινωνικό αποκλεισμό ή αθέμιτη μεταχείριση για οποιοδήποτε λόγο. Η μεταχείριση του συνόλου των εργαζομένων είναι ισότιμη, χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις
  • Η Εταιρεία λαμβάνει συνεχώς μέριμνα για την προστασία των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων, με συνεχείς ενημερώσεις και επικαιροποιήσεις της νομοθεσίας και με απόλυτο σεβασμό στις ατομικές ελευθερίες και τα δικαιώματά τους 
  • Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία  να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς ευνοείται η μάθηση και η συνεχής ανάπτυξη. Μέσω ενός διαύλου επικοινωνίας και ενημέρωσης, με ελεύθερη πρόσβαση από όλους τους εργαζομένους, παρέχονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες και δομές. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι, εντός του 2021, πραγματοποιήθηκαν 14.470 περίπου ώρες εκπαίδευσης με μέσο όρο εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο τις 6,22 ώρες
  • Από την αρχή της πανδημίας η Εταιρεία αξιολόγησε τους κινδύνους και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της, την εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της. Με γνώμονα την εταιρική κοινωνική ευθύνη η ΕΥΔΑΠ εναρμόνισε τη λειτουργία της με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και το σχετικό νομικό πλαίσιο, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις ψηφιακές υπηρεσίες (τηλεργασία, virtual desktop) και την παροχή μέσων προστασίας (γάντια, μάσκες αντισηπτικά) προσφέροντας έτσι σε όλους, εργαζόμενους αλλά κι πολίτες, ένα αίσθημα ασφάλειας και προστασίας
  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ, στόχος επίσης είναι η ανάπτυξη κατάλληλων μορφών και καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε σε λειτουργία (από το 2020), το μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό «η Πηγή μας» που περιλαμβάνει εταιρικά νέα και άρθρα σχετικά με τις εταιρικές δράσεις
  • Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ προτρέπει την ανάπτυξη εταιρικού εθελοντισμού με πολλές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, όπως η δενδροφύτευση που έγινε στους πρόποδες του Ποικίλου Όρους κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Νερού (21 - 24 Μαρτίου), τον καθαρισμό της παραλίας «Μαρίκες» στη Ραφήνα, αλλά και με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ακόμη περισσοτέρων εργαζομένων για τις επόμενες δράσεις που προγραμματίζονται
  • Η ΕΥΔΑΠ προέβη στη σύνταξη Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών - Καταγγελιών, (Whistleblowing) η οποία καθορίζει τα πρότυπα και τις διαδικασίες διαχείρισης αναφορών με έμφαση στην εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και την προστασία του από τυχόν αντίποινα. 

Η ΕΥΔΑΠ λοιπόν, αποδεικνύει ότι, πάγια και διαχρονική δέσμευσή της αποτελεί η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού, δίνοντας βαρύτητα σε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, με παροχές σημαντικές για την παραγωγικότητα, αλλά  και την προσωπική ανάπτυξη και απόδοση των εργαζομένων.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του αφιερώματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον»

Δείτε όλο το αφιέρωμα