ESG+Stories

ΔΕΗ: Καταγράφει EBITDA €1,5 δισ. σε επίπεδο pro-forma - Επαναφορά διανομής μερίσματος €0,25/μετοχή

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €485 εκατ. έναντι ζημιών €9 εκατ. το 2022.   
ΔΕΗ: Καταγράφει EBITDA €1,5 δισ. σε επίπεδο pro-forma - Επαναφορά διανομής μερίσματος €0,25/μετοχή

Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία ανακοίνωσε για το 2023 η ΔΕΗ, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €1,3 δισ., αυξημένα κατά 35%. Παράλληλα, σε επίπεδο pro forma,  δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,5 δισ. όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιχείρηση. 

.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €485 εκατ. έναντι ζημιών €9 εκατ. το 2022.   

Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ ανακοίνωσε την επαναφορά, μετά από 10 έτη, της διανομής μερίσματος στα €0,25/μετοχή και επιβεβαίωσε τις προοπτικές για το 2024, με εκτίμηση για επαναλαμβανόμενο EBITDA στα €1,7 δισ. 

Αναλυτικά, η ΔΕΗ σημειώνει τα εξής: 

-Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ κατά 1,1 GW με παράλληλη μείωση του λιγνίτη κατά  0,9 GW

-Έργα ΑΠΕ 2,8 GW υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026

-Μείωση των εκπομπών CO2  κατά 34% και βελτίωση της βαθμολογίας στο CDP κατά τέσσερις βαθμίδες σε B-

-Αύξηση κατά 61% των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και Διανομής σύμφωνα με το στόχο της ΔΕΗ να γίνει ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας και κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

-Πειθαρχημένη χρηματοοικονομική θέση με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 2x, αρκετά χαμηλότερα από το ανώτατο όριο του 3,5x που έχουμε θέσει

-Καταγραφή σημαντικού οφέλους εξαγοράς πάνω από €0,2δισ. από την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στην Ρουμανία καταδεικνύοντας την ελκυστική αποτίμηση που πέτυχε η ΔΕΗ στη συναλλαγή

-Επαναφορά μετά από 10 έτη της διανομής μερίσματος στα €0,25/μετοχή 

-Επιβεβαίωση των προοπτικών για το 2024 με εκτίμηση για επαναλαμβανόμενο EBITDA στα €1,7δισ.  

Βασικά γεγονότα του 2023 

Η ΔΕΗ συνέχισε και το 2023 τη θετική πορεία των προηγούμενων ετών, επιτυγχάνοντας βασικά ορόσημα σύμφωνα με τη στρατηγική της για αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την Ενεργειακή Μετάβαση. 
Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν  σε €2,6 δισ., συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στην Ρουμανία, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται στις δραστηριότητες των ΑΠΕ και της Διανομής. Η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,6GW στο τέλος του 2023, έχοντας σήμερα έργα συνολικής ισχύος 2,8GW σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή, ισχύς που αντιστοιχεί περίπου  στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026. 

Εκτός από την οργανική ανάπτυξη, η ΔΕΗ επιδίωξε περαιτέρω ευκαιρίες στον τομέα των ΑΠΕ προχωρώντας σε στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο Intrakat για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ύψους 2,7 GW, διαθέτοντας σήμερα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 18 GW. 

Ως αποτέλεσμα του σημαντικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, η ΔΕΗ προχωρά στην επαναφορά της διανομής μερίσματος ύστερα από μια δεκαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,25/μετοχή. 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να γίνει ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας και κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ΔΕΗ αύξησε κατά 32% την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ σε 4,6 GW το 2023, ενώ παράλληλα επένδυσε €0,8 δισ. ευρώ σε έργα ΑΠΕ και Διανομής, σημειώνοντας  αύξηση 61% σε σύγκριση με το 2022. Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ μείωσε περαιτέρω τις εκπομπές CO2  Scope 1 κατά 34% από 14,8 εκατ. τόνους το 2022 σε 9,7 εκατ. τόνους το 2023, κάνοντας ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς ένα πιο πράσινο χαρτοφυλάκιο παραγωγής. Αυτές οι προσπάθειες αντικατοπτρίζονται και στη βαθμολογία της ΔΕΗ στο CDP, η οποία αυξήθηκε σε Β- το 2023, καταγράφοντας βελτίωση τεσσάρων βαθμίδων.

Οικονομικές επιδόσεις 

Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το 2023 με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €1,3 δισ., αυξημένα κατά 35%, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής  και της εξαγοράς των  δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία από  25.10.2023. Σε επίπεδο pro forma,  δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,5 δισ.  

Τα αποτελέσματα του 2023 έχουν επηρεαστεί από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους €32 εκατ. που σχετίζονται κυρίως με προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού ενώ τα αποτελέσματα του 2022 από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους €302 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με το την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 1.10.2021 – 30.6.2022 και προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €622 εκατ. έναντι ζημιών €26 εκατ. το 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν επίσης θετικά από το όφελος εξαγοράς ύψους €234 εκατ. που καταγράφηκε από την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, καταδεικνύοντας την ελκυστική αποτίμηση που πέτυχε η ΔΕΗ στη συναλλαγή. Επιπλέον, στα κέρδη προ φόρων του 2023 περιλαμβάνεται το κέρδος ύψους €124 εκατ. από την πώληση πρώην λιγνιτικών περιοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καταγράφηκε στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2023.  Το 2022, τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν θετικά κατά €198 εκατ., κυρίως λόγω της αντιστροφής της απομείωσης της επένδυσης στη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V κατά €177 εκατ. 

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €485 εκατ. έναντι ζημιών €9 εκατ. το 2022.   

Πειθαρχημένη χρηματοοικονομική θέση παρά τις υψηλές επενδύσεις το 2023. Η ΔΕΗ διατήρησε τον δείκτη Καθαρό χρέος/PF EBITDA στο 2x, πολύ χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €3,2 δισ. στις 31.12.2023.

Επαναφέρουμε την διανομή μερίσματος μετά από μια δεκαετία

"Το 2023 ήταν άλλη μια κομβική χρονιά για τη ΔΕΗ με ισχυρά αποτελέσματα, πρόοδο στο πλάνο ανάπτυξης των ΑΠΕ, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ολοκλήρωση μιας σημαντικής εξαγοράς που μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας, κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη", δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα και πρόσθεσε: "Επαναφέρουμε την διανομή μερίσματος μετά από μια δεκαετία ως αποτέλεσμα του μεγάλου μετασχηματισμού της ΔΕΗ που ξεκίνησε το 2019. Έχουμε πλέον εξασφαλίσει σχεδόν το 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει για την ισχύ σε ΑΠΕ το 2026, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο υλοποίησης του πλάνου μας. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε την καθετοποιημένη θέση μας η οποία παρέχει ανθεκτικότητα στα αποτελέσματά μας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τις επενδύσεις μας στον τομέα των ΑΠΕ. Η στρατηγική που ακολουθούμε έχει αρχίσει να αποδίδει και είμαστε βέβαιοι ότι η υλοποίηση του πλάνου μας θα αυξήσει περαιτέρω την αξία για τους μετόχους, τους πελάτες μας και την κοινωνία."

Προοπτικές για το 2024 

Για το 2024, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους που ανακοινώθηκαν στο Capital Markets Day τον Ιανουάριο του 2024, παρά τις χαμηλότερες τιμές στην χονδρική αγορά, δεδομένης της ανθεκτικότητας του καθετοποιημένου μοντέλου της, όπως συνέβη σε έκτακτες συνθήκες (covid, ενεργειακή κρίση). Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναμένει επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €1,7 δισ.  

Δραστηριότητα Εμπορίας 

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε το δ’ τρίμηνο του 2023 κατά 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, με αποτέλεσμα η μείωση της ζήτησης να περιοριστεί σε 1,7% για το σύνολο του 2023. Στην Ρουμανία, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 5% το 2023. 

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στην Ελλάδα μειώθηκε σε 56,5% το 2023 από 62,4% το 2022. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το αντίστοιχο μέγεθος μειώθηκε σε 56,1% τον Δεκέμβριο 2023 (από 63,3% τον Δεκέμβριο 2022), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 48,0% (από 88,3%) στην Υψηλή Τάση, 40,7% (από 44,2%) στη Μέση Τάση και 63,2% (από 63,7%) στη Χαμηλή Τάση. Στη Ρουμανία, το  μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 18%.

Δραστηριότητα Παραγωγής

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα μειώθηκε σε 39,1% το 2023 από 43,4% το 2022, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου, αλλά και από τις λιγνιτικές μονάδες λόγω της σταδιακής εξόδου της ΔΕΗ από το λιγνίτη. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή από ΑΠΕ (αιολικά/ηλιακά) διαμορφώθηκε σε 14,1% παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2022 (13,5%).
Η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας συνεχίστηκε με μείωση της εγκατεστημένης ισχύος των λιγνιτικών μονάδων κατά 0,9GW, η οποία υπερκαλύφθηκε από την αύξηση της ισχύος σε ΑΠΕ κατά 1,1GW. Παράλληλα, η μείωση των εκπομπών CO2 (Scope 1) κατά 34% οδήγησε σε βελτίωση της έντασης εκπομπών CO2 σε 0,5 τόνους ανά παραγώμενη MWh από 0,66 τόνους ανά παραγώμενη MWh το 2022.

Δραστηριότητα Διανομής

Η δραστηριότητα διανομής συνεχίζει να αναπτύσσεται σύμφωνα με την στρατηγική μας για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων μας. Το 2023 σχεδόν όλοι οι δείκτες απόδοσης βελτιώθηκαν και στις δύο βασικές χώρες που δραστηριοποιείται η ΔΕΗ λόγω της αύξησης των επενδύσεων και της επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης. Ειδικότερα, ο δείκτης SAIDI μειώθηκε στα 137 λεπτά (από 138 λεπτά) στην Ελλάδα και στα 89 λεπτά (από 91 λεπτά) στην Ρουμανία. Ο δείκτης SAIFI στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερός σε 1,8 φορές και στη Ρουμανία μειώθηκε σε 2,5 φορές (από 2,6 φορές).

Η διείσδυση των έξυπνων μετρητών ήταν αρκετά υψηλή στην Ρουμανία φτάνοντας το 47% (από 41%) και στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω από το 10% που βρίσκεται σήμερα, μόλις ξεκινήσει η ευρύτερη εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών.

Η ένταξη σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα έδειξε σημάδια σταθεροποίησης το 2023, μετά από σημαντική ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια με περίπου 1GW να συνδέεται στο δίκτυο έναντι 1,1GW το 2022. Στη Ρουμανία, καταγράφηκε σημαντική αύξηση με συνδέσεις περίπου 0,4GW το 2023 έναντι 0,1GW το 2022. 

Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αυξήθηκε στα 4,3 δισ. ευρώ από 3,9 δισ. ευρώ το 2022, λόγω των υψηλότερων επενδύσεων στην Ελλάδα και της κεφαλαιοποίησης των απωλειών δικτύου προηγούμενων ετών στη Ρουμανία.

Τηλεπικοινωνίες 

Στην ανάπτυξη του Fiber-to-the-home, το πλάνο προχωράει έχοντας φτάσει σε 140.000 σπίτια στην Αττική στο τέλος του 2023 και 185.000  στο τέλος Μαρτίου 2024. Στόχος είναι το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος του 2024 και σε 1,7 εκατ. το 2025. Η εμπορική διάθεση στην χονδρική αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2024 είτε ως χονδρική υπηρεσία με ταχύτητες που μπορούν να φτάνουν έως και τα 10 Gbps είτε με την διάθεση υπηρεσίας σκοτεινής ίνας (dark fiber), με την οποία ο κάθε πάροχος μπορεί να προσφέρει στον τελικό πελάτη του ό,τι υπηρεσίες επιθυμεί.

E-mobility

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, στο τέλος του 2023 η ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ blue, κατείχε ηγετικό μερίδιο αγοράς 35% στα δημόσια σημεία φόρτισης στην Ελλάδα με 2.015 σημεία, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το τέλος του 2022. Η ΔΕΗ blue εισήγαγε το 2023 Δείκτη Βιωσιμότητας αποφυγής εκπομπών CO2 για τους χρήστες που επιλέγουν να φορτίζουν στα δημόσια σημεία φόρτισης της ΔΕΗ blue τα οποία εξυπηρετούνται 100% από ΑΠΕ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ