ESG+Stories

Τα hot trends του 2022 ανά κατηγόρια E, S και G

Η νέα εποχή που φέρνει το ESG αναμένεται να επηρεάσει διαφορετικά κάθε επιχείρηση, αλλά οι τάσεις ανα πτυχή αφορούν όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Τα hot trends του 2022 ανά κατηγόρια E, S και G

Τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διοικητικά ζητήματα συνεχίζουν να δημιουργούν μια αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Το 2022 φαίνεται ότι θα είναι άλλη μια μεγάλη χρονιά στον τομέα αυτό, με όσους αργούν να προσαρμοστούν να μένουν πίσω.

Αν και κάθε επιχείρηση θα επηρεαστεί διαφορετικά λόγω ESG, παρακάτω αναλύουμε συγκεκριμένες τάσεις που εμφανίζονται ανά κατηγορία E, S και G.

Αν και κάθε επιχείρηση θα επηρεαστεί διαφορετικά λόγω ESG, παρακάτω αναλύουμε συγκεκριμένες τάσεις που εμφανίζονται ανά κατηγορία E, S και G.

«Ε»

Όπως είναι αναμενόμενο, το 2022, το «Ε» στο ESG θα επικεντρωθεί στις στρατηγικές του καθαρού μηδενισμού, με τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων δεσμεύσεων να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Τρεις τάσεις που πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις είναι:

1. Συνέχιση των δημόσιων δεσμεύσεων για τους στόχους

Το 2021 παρατηρήθηκε αύξηση των δικαστικών διενέξεων για το κλίμα, η οποία αναμένουμε να συνεχιστεί. Στο τελευταίο κύμα αυξήθηκε το ενδιαφέρον για νέες αιτίες αγωγής και αξιώσεις. Ειδικότερα, οι ενάγοντες ισχυρίζονται παραβιάσεις του εταιρικού και καταναλωτικού δικαίου - κυρίως παραπλανητική συμπεριφορά - σε αγωγές κατά οντοτήτων στους τομείς των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Τέτοιου είδους ισχυρισμοί είναι γνωστοί ως «πράσινο ξέπλυμα» -οι βιομηχανίες αυτές θα πρέπει να προσέχουν τις στρατηγικές μετριασμού των ESG. Ο ιδιωτικός τομέας καλείται επίσης όλο και περισσότερο να επιδεικνύει πρακτικές βιωσιμότητας όταν υποβάλλει προσφορά για κρατικές προμήθειες και να τηρεί τις υποσχέσεις του.

Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να αναμένουν μεγαλύτερο έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαμηνύσει ότι οι εταιρείες με προβλέψεις για μηδενικό καθαρό κέρδος χρειάζονται ένα σχέδιο που να περιγράφει λεπτομερώς πώς θα επιτύχουν αυτούς τους στόχους - καθώς και τις δεσμεύσεις τους για το ESG ευρύτερα.

Αναμένεται ότι τα ψηφίσματα των μετόχων που σχετίζονται με το κλίμα θα είναι παντού παρόντα. Πράγματι, πολλές εταιρείες συνεχίζουν να παρουσιάζουν τέτοια ψηφίσματα στις γενικές συνελεύσεις τους. Αυτό είναι μια απάντηση στην πρωτοβουλία Say on Climate - ένα νέο παγκόσμιο κίνημα που ενθαρρύνει τα διοικητικά συμβούλια να ζητούν την έγκριση των μετόχων για το σχέδιο δράσης τους για το κλίμα.

2. Πιο τυποποιημένα πλαίσια δημοσιοποίησης

Το ISSB αναπτύσσει μια παγκόσμια βάση προτύπων δημοσιοποίησης της βιωσιμότητας, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για τη συνοχή. Παράλληλα, είναι γνωστό πως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις Ρυθιστικές Αρχές της κάθε χώρας- μέλος εργάζεται για την ανάπτυξη ενός ενιαίου προτύπου. Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι οι οργανισμοί θα αντιμετωπίσουν περισσότερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων - όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τις λεπτομέρειες και τις επιδόσεις - όταν γνωστοποιούν τους κλιματικούς κινδύνους τους.

Τα πλαίσια δημοσιοποίησης είναι πιθανό να μεταφερθούν και σε μη κλιματικούς τομείς, όπως η βιοποικιλότητα και η λειψυδρία. 

3. Η αντιστάθμιση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι πιθανό να κυριαρχήσει στη συζήτηση

Ο συμψηφισμός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι το κλειδί για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών. Πίσω από το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα αντισταθμιστικά στοιχεία άνθρακα κρύβεται η πλέον κυρίαρχη δέσμευση για καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Αναμένουμε ότι το έντονο ενδιαφέρον για την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα συνεχιστεί και μετά το 2022. 

«S»

Η διαφάνεια στο χώρο του «S» είναι μια τάση, ιδίως σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμμετοχικότητα και τις ίσες ευκαιρίες. Τρεις τάσεις που πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

1. Εσωτερική νομοθεσία για τη σύγχρονη δουλεία και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο ιδιωτικός τομέας δέχεται πιέσεις να παρέχει σαφήνεια σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, τις προμήθειες και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Αυτό αποδεικνύεται από τη μεγαλύτερη επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νομοθεσία για την υποβολή εκθέσεων σε όλη την Ευρώπη, καθώς και από τη νομοθεσία της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική δέουσα επιμέλεια. Η νομοθεσία αυτή θα επηρεάσει όλες τις επιχειρήσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ε.Ε. που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη ή προμηθεύουν την Ευρώπη.

2. Ο πήχης θα συνεχίσει να ανεβαίνει στα πρότυπα κατά των διακρίσεων

Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στη σεξουαλική παρενόχληση, τις διακρίσεις λόγω φύλου, τις φυλετικές διακρίσεις και τα πρότυπα για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη - συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των εργαζομένων και του κοινού - αναμένουν από τις εταιρείες να είναι προληπτικές στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, των διακρίσεων λόγω φύλου και του ρατσισμού. Κινήματα όπως το MeToo και το Black Lives Matter ρίχνουν φως στις εταιρείες που δεν λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

3. Το COVID-19 θα συνεχίσει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους εργαζομένους

Τα δύο πρώτα χρόνια της πανδημίας παρατηρήθηκε μια αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις και η εξομάλυνση της εργασίας από το σπίτι. Η ευέλικτη εργασία προβλέπεται να συνεχίσει να αποτελεί τάση. Με τόσους πολλούς ανθρώπους να περνούν όλο και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων στο διαδίκτυο είναι βασικές ανησυχίες. Οι φορείς συλλέγουν επίσης προσωπικά δεδομένα, όπως η κατάσταση εμβολιασμού COVID-19, η οποία διέπεται από αυστηρά πρωτόκολλα χειρισμού.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφασίσουν την προσέγγισή τους για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στο χώρο εργασίας, αν δεν το έχουν ήδη κάνει. Ενώ ορισμένες επιχειρήσεις ευθυγράμμισαν τις πολιτικές τους με τις κυβερνητικές συστάσεις (ή τους υγειονομικούς κανονισμούς), αναμένουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις το 2022, ιδίως αν χαλαρώσουν οι υγειονομικοί κανονισμοί.

«G»

Αναμένουμε να δούμε το «G» να διπλασιάζει την αντιμετώπιση του εταιρικού εγκλήματος και να πιέζει για αυξημένη υπευθυνότητα και ευαισθητοποίηση στο ψηφιακό τοπίο. Τρεις τάσεις αναμένονται:

1. Ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων συμμόρφωσης

Καθώς οι ανάγκες συμμόρφωσης αυξάνονται, οι ευθύνες μοιράζονται. Όσοι κατέχουν «επιχειρηματικούς» ρόλους και συναλλάσσονται με τρίτους (όπως η κυβέρνηση, οι πελάτες και οι προμηθευτές) αναμένεται να είναι ενήμεροι για θέματα διακυβέρνησης - συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στον τομέα της δωροδοκίας και των κυρώσεων.

Η μείωση της «απομόνωσης» της συμμόρφωσης δεν αφορά μόνο τους ρόλους διακυβέρνησης. Υπάρχει αυξανόμενη αλληλεπικάλυψη μεταξύ των ομάδων E, S και G, οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το σύνολο της επιχείρησης σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

2. Προσδοκίες κυβερνοεγγραμματοσύνης στα διοικητικά συμβούλια

Καθώς το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αυξάνεται, μαζί με το οικονομικό, νομικό και διαφημιστικό κόστος για τις επιχειρήσεις που αποτελούν στόχο, θα δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στο κατά πόσον οι διευθυντές ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους στον τομέα αυτό. Τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να εκπαιδεύονται ενεργά σε θέματα κινδύνου στον κυβερνοχώρο και να διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση είναι ανθεκτική στις επιθέσεις.

Οι εταιρείες αναμένεται επίσης να επικεντρωθούν στους κινδύνους κυρώσεων, όπως οι πληρωμές λύτρων σε μέρη που υπόκεινται σε κυρώσεις, οι οποίοι μπορεί να εκτεθούν μέσω επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

3. Συνέχιση της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων για την εταιρική ποινική ευθύνη

Οι μεταρρυθμίσεις στους νόμους περί εταιρικής ποινικής ευθύνης της είναι πιθανό να οδηγήσουν τις εταιρείες να επανεξετάσουν τις διαδικασίες τους κατά της διαφθοράς. 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ